Privacy statement

Privacy statement Focus Fysiotherapie

Focus Fysiotherapie, gevestigd aan Langendijk 34, 4819EW te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De regels voor het verwerken van persoonsgegevens staan onder andere vermeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). In deze privacyverklaring leest u meer over uw rechten en plichten omtrent de AVG en de WGBO.

Contactgegevens:
Focus Fysiotherapie
Langendijk 34
4819EW Breda
085-0768958
https://www.focusfysiotherapie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Focus Fysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit is noodzakelijk om u te kunnen behandelen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om uw behandelingen financieel te kunnen afhandelen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Focus Fysiotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze praktijk verwerkt alleen gegevens over patiënten die jonger zijn dan 16 jaar indien deze toestemming hebben van hun ouder(s) en/of voogd
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Focus Fysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens om u goed te kunnen behandelen en voor het voeren van onze financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Focus Fysiotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Indien uw behandelaar het noodzakelijk acht deze langer te bewaren, kan hiervan afgeweken worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Focus Fysiotherapie verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit medisch noodzakelijk is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kunt u denken aan huisartsen of medisch specialisten.

Verder verstrekken we uw gegevens niet aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht is, hierbij kunt u denken aan een politieonderzoek waarbij de politie gegevens bij ons opvraagt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Focus Fysiotherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Focus Fysiotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@focusfysiotherapie.nl.

Patiënten hebben het recht om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgverlener. Dit recht geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Welke gegevens wel

De persoonsgegevens die u als patiënt zelf en actief heeft verstrekt. U kunt hierbij denken aan uw persoonsgegevens, maar ook zaken die u ons heeft verteld tijdens het eerste vraaggesprek of later in de behandeling.

Welke gegevens niet

Conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen die de fysiotherapeut aan de hand van de door u verstrekte informatie vaststelt, vallen hier niet onder.

Een overzicht van de medische gegevens waarvoor het overdrachtsrecht geldt, wordt door uw fysiotherapeut persoonlijk aan u overgedragen of per aangetekende post naar uw huisadres gestuurd. Dit dient binnen een maand na uw verzoek plaats te vinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Focus Fysiotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@focusfysiotherapie.nl. Maatregelen die wij nemen zijn onder andere:

 • Alle personen die namens Focus Fysiotherapie uw gegevens in kunnen zien, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid met tweefactor authenticatie op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de noodzaak van de bescherming van persoonsgegevens.